ONDERZOEK

Boodschap van algemeen nut
OOGSPECIALISTTE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


EEN 10 OM TE ZIEN


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!AL AAN LENZEN GEDACHT?
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


DURF LENZEN PROBEREN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


IK ZIE WAAR IK SKI


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


OGENTROOST


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZENOOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


     LENZEN SO EASY

 
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!
HAAL ALLES UIT UW OGEN!


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS


SINDS  2.4.19 ZIJN WE ACTIEF  OP DE NIEUWE LOCATIE  : PITTEMSE STEENWEG  1  - 8700  TIELT


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENWEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK
privé / professioneel
 • VELEN DROMEN OM TE VLIEGEN

 • EEN GOEDE ZONNEBRIL MAAKT DAT JE MEER COMFORTABEL KUNT KIJKEN BOVEN DE WOLKEN, WAAR ER MEER ZON IS

 • UW ZICHT WORDT GEMETEN MET OPTOTYPEN

 • GOLDMAN: MEET HET GEZICHTSVELD

 • LASIK KAN HELPEN ALS UW OGEN NIET VOLDOEN AAN DE NORMEN

PILOOT KEURING

1)   WAT ZIJN DE NORMEN VOOR DE OGEN

- De kandidaat mag geen acute of chronische aandoening van de ogen of van de adnexa (= oogleden / traanklier / oogspieren ) vertonen waardoor de veiligheid van de vlucht in gedrang zou kunnen komen. Meer bepaald:
 • Het gezichtsveld mag geen ernstige afwijking vertonen, zoals de inkrimping van het gezichtsveld of scotomen, die een gevaar kunnen vormen tijdens de vlucht.
 • Elke afwijking van het stereoscopisch zicht, leidt tot eliminatie indien zij de veiligheid van de vlucht kan bedreigen.

-Voor de visuele normen wordt er een onderscheid gemaakt tussen "categorie II" (Privaat piloot)  en  "categorie I" (Beroepspiloot):

categorie 1 
  : lijnvliegtuigbestuurder, beroeps-  vliegtuigbestuurder 1ste klasse, beroeps-  vliegtuigbestuurder, beperkt vergunningsbewijs van beroepsvliegtuigbestuurder, navigator, boordwerktuigkundige, boordradio-operator.

categorie 2
  : privé vliegtuigbestuurder, zweefvlieger, bestuurder van vrije ballon.

DETAIL VISUELE NORMEN 

a) categorie II  (privaat piloot )
 • Kleurenzicht : normaal
 • Verte zicht:                                               
               -  Zonder correctie ≥ 0.1 voor elk oog       (dwz een brilcorrectie van minder dan +- 5 dioptrie )
               -  Met correctie ≥ 0.5 voor zwakste oog  
               -  1.2 met beide ogen evt. met correctie 
 • Dichtbij zicht :  op    1m       Parinaud 5 (evt. met correctie) // 0.4 m   Parinaud 3 (evt. met correctie)


b) categorie I  (beroeps piloot )
 • Kleurenzicht : normaal
 • Verte zicht:                                               
               -  Zonder correctie ≥ 0.3 voor elk oog    (dwz een brilcorrectie van minder dan +- 3 dioptrie)  
               -  Met correctie ≥ 0.8 voor zwakste oog  
               -  1.8 met beide ogen evt. met correctie 
 • Dichtbij zicht :  op    1m       Parinaud 5 (evt. met correctie) // 0.4 m   Parinaud 3 (evt. met correctie)

2) WAT ALS DE ZICHTNORMEN NIET GEHAALD WORDEN  ?

Dat het zicht zonder correctie minstens 1/10 moet zijn voor privé piloten en minstens 3 /10 voor beroeps-piloten stelt geregeld problemen. Als de brilcorrectie meer dan +- 5 is vallen privé piloten buiten de boot. Als de brilcorrectie meer dan +- 3 is vallen beroepspiloten uit de boot. 

Brilcorrecties kunnen  verminderd worden met laserbehandelingen, zodat de kandidaat wel voldoet aan de normen.

De keuringscommissie wil beletten dat er een te grote groep mensen zich, alleen omwille van hun wens om piloot te worden, laten behandelen met Excimer laser om hun bijziendheid weg te werken. Daarom legt de wettekst (ministerieel besluit van 8.2.85) in zake de voorwaarden voor lichamelijke en geestelijke geschiktheid van het stuurpersoneel  van burgerlijke luchtvaartuigen, ondubbelzinnig vast, dat iedere vorm van refractieve chirurgie, leidt tot ongeschiktheid voor piloot.
 
Het is echter zo, dat nadien beroep kan aangetekend worden, tegen deze beslissing (mits betalen van een bedrag van +- 170 €r). Een afwijking kan toegestaan worden door de beroepscommissie, na diepgaand oftalmologisch onderzoek, als:
 • de betrokkene moet voldoen aan de gangbare minimale eisen wat gezichtsscherpte betreft,
 • dat  er  minstens 12 maanden verlopen zijn tussen de ingreep en het medisch geschiktheidsonderzoek 
 • de refractiestoornis voor de ingreep minder dan 6 dioptrie  bedroeg (liever zelfs minder dan –5)
 • de refractie  geconsolideerd en gestabiliseerd  is.
 • De refractiestoornis bepaald op  verschillende tijdstippen van de dag, mag slechts een schommeling van 0.75 dioptrie vertonen. Patiënten met een krasjes-operatie, kunnen hierdoor niet in aanmerking komen.
 • Er mag  ook  geen decentratie  van de laserbundel of  littekenvorming  in de cornea ("haze") zijn, wat zou kunnen leiden  tot verblinding, in bepaalde omstandigheden.
    

PS
:
  In geen geval zal echter een vergunning afgeleverd worden voor nachtvluchten of IFR (instrument vliegen) -  kwalificatie. Een re-evaluatie - onderzoek door een oftalmoloog is vereist na 2 jaar !
 

3)  UITGEBREIDE TEKST :  NORMEN LUCHTVAARTUIGEN


De complete wetgeving kan opgevraagd worden op Ministerie van Verkeerswezen,  bestuur der luchtvaart, beroepscommissie,   Wetstr 56- 1040 Brussel

Onderstaand vind je de tekst zoals wij ze kregen in 2000. Voor zover wij  weten is deze tekst nog altijd geldig

 
INLEIDING
1) Ten einde geschikt te worden verklaard bij een geneeskundig onderzoek, dient de kandidaat vrij te worden bevonden van elke lichamelijke of  geestelijke aandoening of afwijking welke een  bepaald functioneel onvermogen kan  bewerkstelligen dat een gevaar kan vormen voor de  veiligheid bij het besturen van een luchtvaartuig.
 
2) De antecedenten van de kandidaat mogen geen lichamelijke of geestelijke stoornissen vertonen die kunnen recidiveren en aldus voornoemde veiligheid in gevaar kunnen brengen.
 
3) De kandidaat dient aan de in deze bijlage voorgeschreven normen te voldoen. Nochtans zijn deze onvoldoende gespecifieerd om elk bijzonder geval te voorzien, zodat de onderzoekende geneesheer, in bepaalde gevallen, voor een part naar eigen oordeel , zich dient uit te spreken over e geschiktheid. De bepaling van de geschiktheid gebeurt op basis van een grondig geneeskundig onderzoek waarbij alle hulpmiddelen, die de geneeskunde biedt, aangewend worden, rekening houdend met de machtigingen en functies eigen aan de aangevraagde vergunningen, alsook met de omstandigheden waarin van deze laatste vermoedelijk zal gebruik gemaakt worden.
 
De onderzoekende geneesheer kan, in voorkomend geval, rekening houden met de opgedane ervaring van de kandidaat en afwijken van de hieronder bepaalde criteria zonder evenwel inbreuk te plegen op de veiligheidsvoorschriften.
Mocht voormelde veiligheid maar kunnen behouden blijven mits bepaalde beperkingen gesteld worden aan de machtigingen verleend door het aangevraagd vergunningsbewijs, dan kan de onderzoekende geneesheer de bevoegde dienst voorstellen dit bewijs toch uit te reiken. In dat geval dienen bedoelde beperkingen op het vergunningsbewijs aangeduid te worden.
De onderzoekende geneesheer mag, indien hij dit nodig acht voor het nemen van zijn beslissing, praktische testen laten uitvoeren door de bevoegde technische diensten.
De eventuele ongeschiktheid van een kandidaat is tijdelijk of definitief naargelang de oorzaak ervan al dan niet kan verdwijnen.
Behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in deze bijlage, zijn de voorwaarden gesteld voor de vernieuwing van de vergunningsbewijzen dezelfde als deze voor eerste uitreiking ervan.
 
NORMEN GEZICHTSORGAAN

Voor de visuele normen wordt er een onderscheid gemaakt tussen "categorie II" (Privaat piloot)  en  "categorie I" (Beroepspiloot):
 
 • categorie 1  van gezichtsvermogen, kleuronder- scheidingsvermogen en gehoorvermogen : lijnvliegtuigbestuurder, beroeps-  vliegtuigbestuurder 1ste klasse, beroeps-  vliegtuigbestuurder, beperkt vergunningsbewijs van beroepsvliegtuigbestuurder, navigator, boordwerktuigkundige, boordradio-operator.
 •  categorie 2  van gezichtsvermogen, kleuronder- scheidingsvermogen en het gehoorvermogen : privé vliegtuigbestuurder, zweefvlieger, bestuurder van vrije ballon.
 
b) algemene eisen voor categorie 1 en 2  :
 • De werking van het oog en de adnexa ervan, dient normaal te zijn. De kandidaat mag generlei acute of chronische evoluerende aandoening van de ogen of van de aanhangsels vertonen die de werking ervan dusdaning zou aantasten dat de veiligheid van de vlucht in het gedrang komt.
 • Het gezichtsveld mag geen ernstige afwijking vertonen. Onder ernstige afwijking wordt verstaan de inkrimping van het gezichtsveld of scotomen die een gevaar kunnen vormen, voor de veiligheid tijdens de vlucht.
 • Elke afwijking van het stereoscopisch zien  (=dieptezicht) leidt tot eliminatie, indien zij de veiligheid tijdens de vlucht kan bedreigen.
 •  Betreft brilglazen: De kandidaat die slechts door het dragen van corrigerende glazen geschikt werd verklaard, moet telkens hij gebruik maakt van de machtiging die hem door zijn vergunningsbewijs wordt verleend, geschikt corrigerende reserveglazen binnen zijn bereik hebben;Indien de kandidaat glazen moet dragen voor twee of drie zichttypen (korte, lange en middellange afstand), moet hij multifocale corrigerende glazen dragen zodat hij bij gebruikmaking van de machtiging van zijn vergunningsbewijs niet steeds van glas hoeft te veranderen wanneer hij van het ene zichttype op het andere overschakelt.
 
c) specifieke eisen voor categorie 1 en 2  :


Eisen gesteld aan het gezichtsvermogen van categorie 1 (beroepspiloot)  .


A. Het gezichtsvermogen op lange afstand .
De gezichtscherpte wordt gemeten aan de hand van een reeks optotypen van Landolt of een soortgelijk model, die zich naar gelang van de gebruikte methode, op 6 of 5 m van de kandidaat bevinden. Deze meting mag nochtans ook worden verricht met om het even welk ander toestel dat aan de eisen voldoent en goedgekeurd wordt.

Om te voldoen aan de voorwaarden van categorie 1 (Beroeps-piloot )
 • De gezichtsscherpte moet tenminste 8/10 bedragen op elk oog afzonderlijk desnoods met corrigerende glazen. Bovendien moet het totaal bekomen door het samenstellen van de gezichtsscherpte van de beide ogen, tenminste 18/10 bedragen.
 •  Daarboven mag bij de keuring voor de eerste uitreiking van het vergunningsbewijs bij kandidaten die corrigerende glazen dragen, de gezichtsscherpte zonder glazen niet lager zijn dan 3/10 op elk oog.
 •  Bij de keuring voor de hernieuwing van het bewijs, mag de gezichtsscherpte zonder glazen niet lager liggen dan 1/10 op elk oog.
 
B. Het gezichtsvermogen op korte afstand  (0.4 m = 40 cm ) .
De kandidaten moeten met beide ogen gelijktijdig, al dan niet corrigerende glazen, vanop O,40 m lijst nr. 2 uit de Tabellen van Parinaud kunnen lezen, of de overeenkomstige lijst uit een andere erkende tabel.

C. Het gezichtsvermogen op middellange afstand  (1 meter) .
De kandidaten moeten met beide ogen gelijktijdig, al dan niet met corrigerende glazen, vanop 1 m lijst nr 5 uit de Tabellen van Parinaud kunnen lezen, of de overeenkomstige lijst uit een andere erkende tabel.
 
Eisen gesteld aan het gezichtsvermogen van categorie 2  (privaat piloot )

A. Het gezichtsvermogen op lange afstand .
De gezichtsscherpte wordt op dezelfde manier gemeten als hierboven bij de eisen van categorie 1 is beschreven.
Om te voldoen aan de voorwaarden van catergorie 2 moet de gezichtsscherpte
 • tenminste 5/10 bedragen op elk oog afzonderlijk, desnoods met corrigerende glazen.
 • Bovendien moet het totaal bekomen door het samenstellen van de gezichtsscherpte van de beide ogen, tenminste 12/10 bedragen.
 • Daarboven mag de gezichtsscherpte zonder glazen voor geen van beide ogen afzonderlijk lager liggen dan 1/10 .

B. Het gezichtsvermogen op korte afstand .
De kandidaten moeten met beide ogen gelijktijdig, al dan niet met corrigerende glazen, vanop O,40 m lijst nr. 2 uit de Tabellen van Parinaud kunnen lezen, of de overeenkomstig lijst uit een andere erkende tabel.

C. Het gezichtsvermogen op middellange afstand  (1 meter) .
De kandidaten moeten met beide ogen gelijktijdig, al dan niet met corrigerende glazen, vanop 1 m lijst nr 5 uit de Tabellen van Parinaud kunnen lezen, of de overeenkomstige lijst uit een andere erkende tabel.
 
3. EISEN DIE AAN HET KLEUR- ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN WORDEN GESTELD.
 • Eisen van categorie 1 : de kandidaten moeten op 2 van de 3 volgende theoretische proeven een correct antwoord geven : de pseudo-isochromatische tabellen van het type Ishihara en H.R.R. en de dichotomische test van Farnsworth.
 • Eisen van categorie 2 : de kandidaten die niet voldoen aan de vereisten van categorie 1 moeten het bewijs leveren, dat zij gemakkelijk die kleuren kunnen onderscheiden waarvan de onderscheiding voor de veilige uitoefening van hun functie noodzakelijk is. Hiertoe worden zij onderworpen aan een test met een wetenschappelijk verantwoorde en erkende lantaarn (lantaarn van Beyne of een soortgelijk toestel).

 
KOM EN ZIE
GOED GEZIEN !
PRIORITY TO QUALITY
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
LOOK GOOD - FEEL GOOD
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
IF YOU WANT MORE
SEE BETTER - LOOK BETTER
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
LENS EXPERT
UW OGEN WILLEN OOK WAT
ALLEEN OP AFSPRAAK
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!